0
Գիտելիքի, տեղեկատվության և ներդրանքների մատակարարման հասանելիություն
Այս վերջնարդյունքի ընդհանուր տեսլականն է ապահովել պտղաբուծության ոլորտում
Ֆինանսական ծառայությունների հասանելիություն
Այս վերջնարդյունքի տեսլականն է ունենալ զարգացած ֆինանսական հաստատություններ,
Շուկայի բարելավված հասանելիություն
Վերջնարդյունք 3-ի ընդհանուր տեսլականն է աջակցել պիտակավորված, փաթեթավորված
Խթանում/լոբբինգ և գործարար միջավայրի զարգացում
Վերջնարդյունք 4-ի ընդհանուր նպատակն է. «Տեղական իշխանությունը (մարզպետարան